Skip to content

พื้นฐานการแก้ปัญหาการ Update และ Restore ที่เจอ error

06/08/2009


ปัญหา ของการ Update และ การ Restore Firmware ไม่สำเร็จ และส่งผลให้เกิด Error messages บน iPhone และ iPod Touch

เมื่อ iPhone หรือ iPod Touch ต้องทำการ Update หรือ Restore โดยใช้ Program iTunes ในการทำ, บางกรณีจะปรากฎ error message ขึ้นในขั้นตอนของ

การ ทำ และส่งผลให้การ update หรือ restore หยุดการทำงานลง. และส่งผลที่ตัว iPhone หรือ iPod Touch จะปรากฎสัญลักษณ์ “Connect to iTunes” ขึ้นมาดังภาพ

ด้านล่าง.

รูปภาพ

ข้อความใน error message บน iTunes จะแสดงผล Error Numbers ต่างๆออกมา (ตัว Error ยังมีมากกว่าที่ปรากฎตรงนี้)
1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 19, -18, -48, -50, 1002, 1011, 1601, 1602, 1603, 1604, 1608, 1609, 1611, 1612, 2003, 2004, -9808

ราย ละเอียดของ Products ที่สามารถเกิดตรงนี้ได้ iPhone, iTunes 7 for Mac, iTunes 7 for Windows, iPod touch, iPhone 3G, iTunes 8 for

Windows, iTunes 8 for Mac, iPod touch (2nd generation)

ลองสร้างความเข้าใจพื้นฐานในการแก้ปัญหาเหล่านั้น มี 6 ข้อ

1.การ Update to the latest version of iTunes

ตรวจ สอบ Program iTunes ว่าเป้น Version ใหม่สุดหรือไม่ ( New Version ย่อมจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของ Version เก่าเสมอ ) เปิด program iTunes:
Windows: Choose Help > Check for Updates
Mac: Choose iTunes > Check for Updates

ใน กรณีมีการให้ Update to iTunes available, แนะนำว่าควร install the update. การ Update Computer ต้องอยู่ในสถานะที่จะ connection กับ

Internet, และบางกรณีที่มีการตั้งค่า Internet security settings และ configured ป้องกันต่างๆ อาจจะส่งผลให้ iTunes ติดต่อจาก communicating กับ

Apple ไม่ได้, ตัว iTunes จะทำการเตือน iTunes update server could not be contacted.

รูปภาพ

ทำการแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเพื่อให้ การเชื่อมต่อสมบูรณ์ และทำการ update อีกครั้ง

2.การRestart เครื่องcomputer

บาง กรณีการ restart computer เพื่อไปลบค่า certain issues ที่ iPhone or iPod touch ในกรณีที่ restore และเกิด Error มาแล้ว. เมื่อ restart

computer กลับมาแล้วให้ลองทำ restore iPhone หรือ iPod Touch อีกครั้ง.

3.การปรับ USB Troubleshooting

เปลี่ยน การเชื่อมต่อ ( Mac หรือ Windows PC. USB 2.0 ports) iPhone or iPod touch สลับการต่อ USB port ไปในตำแหน่ง built-in ที่อยู่บน computer

จะ ทำงานได่สมบูรณ์ที่สุด. ถ้าต่อ iPhone or iPod touch ที่ตำแหน่ง USB ports ด้านหน้าของ computer, ให้เปลี่ยนไป connecting USB ports ที่ด้านหลัง

computer (built-in). หล้งจากย้ายตำแหน่งแล้ว ลอง Restore อีกครั้ง.

TIP USB Troubleshooting

Windows XP
1. Start menu, คลิก Mouse ปุ่มขวา บน My Computer.
2. ตรง shortcut menu, เลือก Manage.
3. เลือก Device Manager.
4. Double-click Universal Serial Bus controllers.
มอง หาตำแหน่ง USB controllers ในข้อความ “Enhanced” or “High Speed”. ต้องมีค่าเป็น USB 2.0 ports บน computer. USB controllers ที่ไม่มี

ข้อความที่กล่าวมาเป็นการ designations ของ USB 1.0.

รูปภาพ

Windows Vista

1. บน Start menu, right-click on Computer.
2. ตรง shortcut menu, เลือก Manage.
3. เลือก Device Manager.
4. Double-click Universal Serial Bus controllers.
มอง หาตำแหน่ง USB controllers ในข้อความ “Enhanced” or “High Speed”. ต้องมีค่าเป็น USB 2.0 ports บน computer. USB controllers ที่ไม่มี

ข้อความที่กล่าวมาเป็นการ designations ของ USB 1.0.

รูปภาพ

Tip ตรงนี้แสดงให้เห็นว่า บาง computers มี USB 1.0 และ USB 2.0 ports อยู่ในเครื่องเดียวกัน. iPhone or iPod Touch requires USB 2.0, ต้องมั่นใจว่า
connecting device ที่เชื่อมต่อ port เหมาะสมกับ appropriate controller.

การ ต่อ USB hub หรือ device ต่างๆที่ built-in USB hub และ Hub ที่เป็น USB 1.0, จะไม่สามารถ achieve USB 2.0 performance ได้. สลับการเชื่อมต่อ

USB 2.0 device ให้ตรงกับ USB 2.0 port บน computer.

Mac

Tips and Tricks

1. Make sure the connector is aligned with the port before you insert it.
2. Insert the connector straight and completely into the port.
3. Make sure the connector is not reversed and being forcefully inserted into the port.
4. Check the cable connector. Is it dirty, dusty, or “contaminated”?
5. Look at the port. Does it look OK?
6. Disconnect any noncompliant devices or cables that are not in use.If a device does not work when connected through a

second device, try connecting it directly to the computer.Use a cable or device you’re sure works well.

Tip: Ports are keyed, which means the cable can only be inserted one way. Check that you are inserting the cable into the

port with the correct orientation.

Shut down the computer.Disconnect all devices and all other cables, except the keyboard and mouse cable.Disconnect the

computer from the power outlet and wait for 3 to 5 minutes.Plug the computer back in and turn it on.Reconnect the device

(s) (one at a time if there is more than one) and test. Test with each port if you have more than one.If an individual thirdparty

device leads to the issue, contact the manufacturer for more information and further assistance.

4.การRestore กับเครื่อง computer อื่น.

ถ้า ได้ทำการ Restore แล้วตามที่กล่าวมาแล้ว, ให้ทดสอบการ restore บนเครื่อง computer อื่นๆ. และที่สำคัญ computer ที่จะทำการ restoring ต้องมี USB 2.0

ports, และ New version of iTunes, และเชื่อมต่อโดยตรงกับ computer นั้น.

ขั้นตอนพิเศษ Advanced ที่ควรทำ

ปัญหาใหญ่ที่พบและแก้ได้โดยขั้นตอนนี้ ต้องอยู่ในสถานะของ Admin access.

ความ สำคัญของ Administrator บน computer. จะมีผลอย่างมากในการใช้สืทธิ์ ของ Process ค่าต่างๆ และการอนุญาตให้ Application ทำงานได้สมบูรณ์ ถ้าไม่มั้นใจว่า

อยู่ในสถานะของ Administrator access ปรึกษาเจ้าของ computer นั้น หรือติดต่อผู้ควบคุม system administrator.

5. บน Mac หยุดการทำงานของ Classic environment

To stop the Classic environment:Choose Apple menu > System Preferences.
Choose View > Classic.
Click the Stop button to stop the Classic environment.
Try to restore iPhone or iPod touch in iTunes.

6.Restore ใหม่บน new user account บน Computer

สร้าง User account ใหม่บน computer และทำการ Login ใน New User Account พื่อทำการ restore. Program iTunes จะทำการ download new

version และ software restore file. หลังจากการสร้าง New user บน Computer เสร็จแล้ว, Login iTune account และทำการ Restore iPhone or

iPod Touch ใหม่ภายใต้ new user account.

TIP การสร้าง New User Account.

Windows Vista and Windows XP

เลือก Start menu, เลือก Control Panel.
เลือก User Accounts.
เลือก Create a new account ทำตามขั้นตอน instructions ไปจนเสร็จ.
เมื่อสร้าง new account เสร็จแล้ว, เลือก Log Off ในตำแหน่ง Start menu.
เลือก Log in New user account ที่สร้างขึ้นมาใหม่.

Mac OS X

From the Apple menu, choose System Preferences.
Choose View > Accounts.
Click the “+” (you may need to authenticate to be able to click this).
Give the new user a name and short name and enter a password.
Select the checkbox for “Allow user to administer this computer”. This makes the user an administrator user.
Click Create Account.
ถ้าทำอย่างด้านบนแล้วยังไม่ได้ เรามาทำกันแบบAdvance ด้านล่างกัน

TIP ของการแก้ไขข้อบกพร่อง Restore Files ต่างๆที่มีปัญหา

บาง กรณีที่พบและเป็นสาเหตุของปัญหาจะมาจาก .ipsw file. รวมอยู่ด้วย “.ipsw” files เป็น file ที่ iTunes ใช้สำหรับการ restore iPod or iPhone. File เกิดข้อ

บกพร่อง, ข้อแนะนำควร ลบ file เหล่านั้นออกไป ตัว iTunes สามารถที่จะ download file เหล่านั้นโดยตรงได้ใหม่ทั้งหมด. เมื่อสร้างnew user แล้วก็ควรที่จะ Download

File.ipsw ใหม่ควบคู่ไปด้วย.

ตำแหน่งของที่เก็บ File “.ipsw” files:

Mac OS X
iPhone: ~/Library/iTunes/iPhone Software Updates
iPod touch: ~/Library/iTunes/iPod Software Updates (The tilde “~” represents your Home directory.)

Windows XP
iPhone: C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Apple Computer\iTunes\iPhone Software Updates
iPod touch: C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Apple Computer\iTunes\iPod Software Updates (ต้องเปืด

ค่าการมองเห็น Application Data folder, บางกรณี File ถุก Set เป็น hidden files.)

Windows Vista
iPhone: C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPhone Software Updates
iPod touch: C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPod Software Updates (ต้องเปืดค่าการมองเห็น

Application Data folder, บางกรณี File ถุก Set เป็น hidden files.)

การลบ File .ipsw ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ , อาจจะเกิดจากสาเหตุ user content or permissions.

ทำการ Remove และ reinstall iTunes รวมไปถึง Apple Mobile Device Support.

ทำการ Uninstall iTunes and Apple Mobile Device support. ออกจาก Computer จากนั้น reinstall iTunes ใหม่โดยใช้ Version ใหม่สุด.
หล้งจากนั้นลองทำการ restore iPhone or iPod touch ใหม่.

ทำการ Update or reinstall Windows USB drivers

Microsoft Windows XP ในการแก้ปัญหาที่พบบน computer, ตรวจสอบการ update และการ reinstall Windows USB drivers ใน Computer และ

ทดสอบการทำ restoring iPhone or iPod touch ใหม่อีก.

วิธีการ Update Windows USB Drivers

1. Connect iPhone or iPod Touch กับ computer.
2. ปิด program iTunes.
3. เลือก Start menu, เลือก Control Panel.
4. ใน Control Panel, เลือก Administrative Tools. Note: ถ้าไม่เห็น Administrative Tools, สังเกตุที่มุมด้านซ้ายใน Control Panel จะมี link ที่มีข้อ

ความ, “Switch to Classic View,” เลือก.
5. Double click the Computer Management shortcut.
6. ในมุมซ้ายจอง column, เลือก on Device Manager.
7. ในมุมขวาของ column, เลือกเครื่องหมาย (+) icon ด้านข้าง Universal Serial Bus controllers.

รูปภาพ

8. ตำแหน่งของ iPhone or iPod Touch จะปรากฎอยู่ใน list. บางกรณีจะเห็นเครื่อง (!) “iPhone or iPod Touch ” . If no such entries are present,

บนตัว “USB Mass Storage Device.”รูปภาพ

Note: กรณี “X” ปรากฎขึ้นในชื่อ iPhone or ipod Touch ใน Device Manager แสดงสถานะว่า device นั้นถูก disabled ไว้. ต้องทำการเปลี่ยนสถานะเป็น

enable บน device นั้น, คลิก Mouse ปุ่มขวาใน Device Manager และทำการเลือก Enable ใน shortcut menu.

รูปภาพ

ทำการ Update the USB driver

1. คลิก Mouse ปุ่มขวาใน iPhone or iPod Touch Device Manager แล้วเลือก Update Driver ใน shortcut menu.
2. ในส่วนนี้ Hardware Update Wizard จะปรากฎออกมา, ให้เลือกตอบ “Yes, this time only” เพื่อให้ Windows ทำการเชื่อมต่อในส่วนของ Windows Update

Website. หล้งจากนี้เลือก Next.

รูปภาพ

3. เลือก “Install the software automatically (Recommended)” และเลือก Next. ตัว Windows จะทำการค้นหาตัว updated drivers และ installs

ในสิ่งที่พบ. กรณีตัว Windows ไม่สามารถหาตัว updated drivers ในขั้นตอนนี้ได้, ให้ทำต่อที่ข้อ 4.
4. เลือก Back.
5. เลือก “Install from a list or specific location (Advanced)” และเลือก Next.
6. เลือก “Search for the best driver in these locations.”
7. เลือก “Include this location in the search” และพิมพ์ข้อความนี้ลงในช่อง: C:\Windows\INF

รูปภาพ


8. เลือก Next. Windows จะทำการค้นหา location ของ drivers และจะ installs ในสิ่งที่พบ. กรณีตัว Windows ไม่สามารถหาตัว updated drivers ในขั้นตอนนี้

ได้, ต้องทำการ reinstall USB drivers ใหม่ในขั้นตอนด้านล่าง.

การทำ Reinstall USB driver

1. คลิก Mouse ปุ่มขวาใน iPhone or iPod Touch ใน Device Manager และทำการเลือก Uninstall from the shortcut menu.

รูปภาพ

2. ในกรอบข้อความ, เลือก OK.
3. ใน Device Manager window, คลิก Mouse ปุ่มขวาใน Universal Serial Bus controllers และทำการเลือก Scan for hardware changes ใน

shortcut menu.

รูปภาพ

ตัว Windows automatically reinstalls the necessary USB drivers และทำการ remount the iPhone or iPod Touch
ทุกข้อที่นำเสนอได้มาจาก Apple โดยตรงโดยการแปลของ Nuttrasart

Credit: Nuttrasart


Advertisements
No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: